ការផ្តល់សេវា

Best Service with every price

1. សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 50$ មាន រួម​មាន៖ – ថត Outdoor – Free USB Flash ផ្ទុក​រូបភាព​ទាំងអស់ – កែ​រូបថត​ពី 20 ទៅ 30 រូប – តម្លៃ​ផ្តល់​ជូន​សម្រប​ទៅ​តាម​អតិថិ​ជន​ផង​ដែរ…។ 2. សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 100$ មាន៖ – តុប​តែង​មុខ និង​ធ្វើ​សក់ – ថត Outdoor – Free USB Flash ផ្ទុក​រូបភាព​ទាំង​អស់ – កែ​រូបថត​ពី 20 ទៅ 30 រូប - ព្រីនរូបថត់​ទំហំ​ A6​ ពី ២០ ទៅ​៣០​​ រូប – តម្លៃ​ផ្តល់​ជូន​សម្រប​ទៅ​តាម​អតិថិ​ជន​ផង​ដែរ…។ 3. សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 150$ មាន៖ – ថត Outdoor - free usb flash ផ្ទុករូបភាពទាំងអស់ - សៀវភៅវAlbum ទំហំ 20x50(កែនិងផ្ដិត 30 ទៅ 50រូប)

>>>>តម្លៃផ្តល់ជួនសម្របទៅតាមអតិថិជន


ថតរូប


Random Name

Guitarist and Lead Vocalist

Loves long walks on the beach

Member since 1988

ថតវីដេអូ


Random Name

Drummer

Loves drummin'

Member since 1988

Liveវីដេអូ


Random Name

Bass player

Loves math

Member since 2005

ការបោះពុម្ព

Lorem ipsum we'll play you some music.
Remember to book your tickets!

Paris

Paris

Friday 27 November 2015

New York

New York

Saturday 28 November 2015

San Francisco

San Francisco

Sunday 29 November 2015

តម្លៃ

We love our fans!

សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 50$ មាន រួម​មាន៖
– ថត Outdoor
– Free USB Flash ផ្ទុក​រូបភាព​ទាំងអស់
– កែ​រូបថត​ពី 20 ទៅ 30 រូប
សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 100$
– តុប​តែង​មុខ និង​ធ្វើ​សក់
– ថត Outdoor
– Free USB Flash ផ្ទុក​រូបភាព​ទាំង​អស់អស់
– កែ​រូបថត​ពី 20 ទៅ 30 រូប
- ព្រីនរូបថត់​ទំហំ​ A6​ ពី ២០ ទៅ​៣០​​ រូបអស់
សម្រាប់​កញ្ចប់​ថត​រូប​តម្លៃ 150$ មាន៖
– តុប​តែង​មុខ និង​ធ្វើ​សក់
– ថត Outdoor
– Free USB Flash ផ្ទុក​រូបភាព​ទាំង​អស់ស់
– កែ​រូបថត​ពី 30 ទៅ 50 រូប
- សៀវភៅវAlbum ទំហំ 20x50(កែនិងផ្ដិត 30 ទៅ 50រូប)
តម្លៃ​ផ្តល់​ជូន​សម្រប​ទៅ​តាម​អតិថិ​ជន​ផង​ដែរ…

ទាក់ទង

We love our fans!

Contact Us

Sihanoukville

Phone: (855) 096 533 20 80/ 077 98 33 11

Email: goodtogo.kh@gmail.comFrom The Blog

Mike Ross, Manager

Man, we've been on the road for some time now. Looking forward to lorem ipsum.